Домантната Вата осигурува дека индивидуалците Тамасика се најчесто депресивни, сконцентрирани само кон фундаментални прашања или практични вежби, особено кога се соочени со подуховни и помалку психички прашања.

Тамасака, подвидови и квалитети

Пасава

Недостаток на интелегенција, навики на забрана, зависна приода. Имаат нагласен сексуален апетит и сон.

Матсаја

Несигурни, констатно страсни и страшливи. Зголемена желба за внес на вода.

Банаспатја

Индоленција. Нагласена склоност кон храна. Недостаток на интелектуални споспобности.

Print Friendly, PDF & Email